Algemene voorwaarden Oosterveld Advies

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Oosterveld Advies gevestigd en zaak doende te Voorthuizen aan het Molenpark 21 (3781GX), hierna te noemen als de “Opdrachtnemer”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Opdrachtnemer en alle voor haar werkzame personen.
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden blijft bestaan indien voormelde bestuurder en/of personen niet meer voor Opdrachtnemer werkzaam zijn.

De wederpartij van Opdrachtnemer is degene aan wie Opdrachtnemer enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn. Deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “Opdrachtgever”.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1            Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer zich verplicht tot het een inspanningsverplichting voor het leveren van een dienst op het uitvoeren van een opdracht.

1.2            Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien zij schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 2: Totstandkoming en inhoud overeenkomst, opdracht etc.

2.1            Alle opdrachten komen uitsluitend tot stand met Opdrachtnemer en worden door hem uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

2.2            Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.

2.3            De inhoud van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht blijkt uit de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstuurde opdrachtbevestiging. Afwijkingen en aanvullingen daarvan zijn slechts van toepassing indien dat schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht

3.1            Aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

3.2            Door Opdrachtgever opgegeven termijnen waarbinnen hij de aan hem verstrekte opdracht zal uitvoeren, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3            Opdrachtnemer is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van van derden afkomstige adviezen.

3.4            Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij sprake is van een vast honorarium, aan opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven, met dien verstande dat inschakeling van derden tevoren met opdrachtgever besproken wordt.

Artikel 4: Verplichtingen Opdrachtgever

4.1            Opdrachtgever is verplicht om zowel gevraagd als ongevraagd alle relevante informatie te verstrekken aan Opdrachtnemer die nodig is voor een correcte uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht. Hieronder worden in ieder geval begrepen wijzigingen in de persoonlijke situatie van Opdrachtgever.

4.2            Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid van alle door hem aan Opdrachtnemer verstrekte informatie.

Artikel 5: Honorarium en betaling

5.1            De beloning van Opdrachtnemer voor haar dienstverlening geschiedt op declaratiebasis van een vooraf bepaald uurtarief, of een vast honorarium. Partijen kunnen bij schriftelijke overeenkomst een andere beloningsvorm overeenkomen.

5.2            Aan Opdrachtgever door Opdrachtnemer verzonden facturen dienen te worden voldaan zoals overeengekomen op de overeenkomst of factuur. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.

5.3            Indien Opdrachtgever de facturen van Opdrachtnemer niet tijdig voldoet, raakt hij over het openstaande bedrag de wettelijke rente alsmede buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de openstaande hoofdsom.

5.4            Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Opdrachtnemer is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan de opdrachtgever door te berekenen.

5.5            Opdrachtnemer zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen, die in mindering gebracht zullen worden op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het bepaalde in art. 5.1 t/m 5.4 is op deze voorschotten onverminderd van toepassing.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer

6.1            Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer alsmede van haar bestuurders en haar werknemers, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd, inclusief het door Opdrachtnemer te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de (dekking van de) beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

6.2            In het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de directe schade van Opdrachtgever, zodat aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen e.d. is uitgesloten. Voorts is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in dat geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het aan Opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht waarop het geschil betrekking heeft in rekening gebrachte honorarium.

6.3            Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

6.4            Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade welke is veroorzaakt door de opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevenden.

6.5            Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk is als gevolg van buiten toedoen van Opdrachtnemer ontstane veranderingen in de bij het sluiten van de overeenkomst bestaande omstandigheden.

6.6            Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in door Opdrachtnemer gebruikte software of andere computerprogrammatuur.

6.7            Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies, renten en/of andere verplichtingen voor door hem, na bemiddeling of advisering van Opdrachtnemer, afgesloten financiële producten, niet of niet tijdig heeft voldaan.

6.8            In het geval Opdrachtnemer adviseert omtrent c.q bemiddelt bij de afsluiting van financiële producten waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt, verschaft Opdrachtnemer een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens Opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige Aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.

Artikel 7: Bescherming persoonsgegevens

7.1            Door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens zullen door Opdrachtnemer niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Opdrachtnemer op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

Artikel 8: Overige

8.1            Op alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer alsmede op de door haar gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

8.2            Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtnemer in verband met door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

8.3            Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan haar heeft bekend gemaakt, mag Opdrachtnemer erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres.

8.4            Opdrachtnemer is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Opdrachtnemer tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Opdrachtnemer genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.